Algemene voorwaarden Pop-Up Deal

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Credits
Artikel 7 - Reservatie
Artikel 8 - Voorschot
Artikel 9 - De prijs en biedingen
Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 15 - Intellectueel eigendomsrecht


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Gebruiker: iedereen die gebruik maakt van het platform popupdeal.be;
Koper: de natuurlijke rechtspersoon die overgaat tot aankoop van het aanbod;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Verkoper: de natuurlijke rechtspersoon die overgaat tot verkoop van het aanbod;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Pop-Up Deal,
handelsnaam: Pop-Up Deal
Maatschappelijke zetel: Aartstraat 43, 9310 Herdersem
Telefoonnummer: +32 472 74 14 75
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 17u.
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 0683.467.839
Btw-identificatienummer: BE0683.467.839


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en gebruiker.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer is dan ook niet verantwoordelijk voor eventueel foutieve of onwettelijke gegeven informatie tussen verschillende gebruikers. Indien dit het geval is, is de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de informatie bij het bepaalde aanbod aansprakelijk.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van registratie op het platform en bijgevolg bij aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6 - Credits

Om een aanbod te reserveren of voorschotten te betalen dient gebruik gemaakt te worden van credits. Elke credit heeft een waarde van één euro.
Per aankoop dienen er steeds minstens 10 credits aangekocht te worden. Bij het ontvangen en uitbetalen van credits moeten er steeds 10 credits overblijven op het account. Deze 10 credits zijn essentieel voor het functioneren van het platform en kunnen nooit uitbetaald worden in non-fictief geld, maar kunnen wel gebruikt worden voor verdere aankopen.


Artikel 7 - Reservatie

Elke koper bij de ondernemer kan het aanbod van een verkoper reserveren. Om deze reservatie mogelijk te maken dient één credit te worden betaald. Deze credit wordt enkel terugbetaald aan de koper indien de verkoper afziet van de verkoop aan de koper in kwestie.


Artikel 8 - Voorschot

De verkoper kan aan de koper een voorschot vragen, welke wordt betaald in credits. Het bedrag van het voorschot kan de verkoper kiezen naar vrije wil. Indien de verkoper de credits heeft ontvangen en wenst te laten uitbetalen, zal deze een commissie van 20% moeten betalen op het voorschot als zijnde een transaction-fee. Bij uitbetaling zal het aantal credits nooit onder 10 gaan.
Deze credits worden enkel terugbetaald aan de koper indien de verkoper afziet van de verkoop aan de koper in kwestie.


Artikel 9 - De prijs en biedingen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens biedingen die de prijs overstijgen.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Bij een bod of koop van een bepaald aanbod zal de koper bovenop het gevraagde bedrag één credit moeten betalen om het aanbod te reserveren. Op deze manier worden funbieders buiten spel gezet en heeft de verkoper meer garantie op een succesvolle verkoop. Per aankoop zal er dus een betaling van 1 credit plaatsvinden.


Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden indien de verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 11 - Betaling

De uiteindelijke betaling van het aanbod is volledig naar keuze van de verkoper en koper. Dit dient dan ook onderling besproken te worden. De ondernemer stelt geen wijze van betaling, locatie of levering voorop en komt bijgevolg niet tussen tijdens het onderhandelen, noch zal de ondernemer commissie of andere zaken vragen.


Artikel 12 - Klachtenregeling

Wanneer een gebruiker een geschil heeft tijdens of na de verkoop/koop, dient deze uiterlijk binnen de 7 dagen een klacht te melden via onze klachtenpagina met bijhorende informatie. Bijgevolg zal de ondernemer de gepaste maatregelen nemen.

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de gebruiker zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 15 - Intellectueel eigendomsrecht

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de gebruiker zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.De verkoper draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem opgeladen afbeeldingen en vermelde informatie. Indien de gegeven informatie niet blijkt te kloppen of men geen recht heeft op het gebruikmaken van de door de verkoper opgeladen afbeeldingen door onder meer auteursrecht, is de ondernemer dus niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk. Eventuele geschillen die hierbij gebeuren zijn uitsluitend voor de verkoper.